top of page

ผลงานที่ผ่านมา

รวมภาพงานจัดเลี้ยง กิจกรรม และงานอีเวนท์ต่างๆ

ขอขอบคุณลูกค้า และผู้จัดทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ในคุณภาพของเครื่องดื่ม บริการ

ภาพลักษณ์ โดยให้ Oriental Coffee เป็นส่วนหนึ่งในการบริการจัดเลี้ยงกาแฟในงานสำคัญของท่าน

bottom of page